DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
fir
Search for:
Mini search box
 

19 results for fir
Tip: Switch off/on word suggestions?
-→ Preferences

 English  German

fir trees; firs (botanical genus) Tannenbäume {pl}; Tannen {pl} (Abies) (botanische Gattung) [bot.]

Algerian fir Algier-Tanne {f}; numidische Tanne {f} (Abies numidica)

balsam fir Balsamtanne {f} (Abies balsamea)

Baishanzu fir Baishanzu-Tanne {f} (Abies beshanzuensis)

blue fir Blautanne {f}; blaue Edeltanne {f} (Abies procera glauca)

Bulgarian fir bulgarische Tanne (Abies borisii-regis)

noble fir Edeltanne {f}; pazifische Edeltanne {f}; Silbertanne {f} (Abies procera / Abies nobilis)

Faber's fir Fabers Tanne {f} (Abies fabri)

subalpine fir; Rocky Mountain fir Felsengebirgstanne {f} (Abies lasiocarpa)

Taiwan fir Formosa-Tanne {f} (Abies kawakamii)

Fraser fir; Southern balsam fir Fraser-Tanne {f} (Abies fraseri)

red fir; silvertip fir Goldtanne {f}; Prachttanne {f} (Abies magnifica)

Bristlecone fir Grannentanne {f}; Santa-Lucia-Tanne {f} (Abies bracteata)

Colorado white fir Grautanne {f}; Kolorado-Tanne {f} (Abies concolor)

Guatemalan fir Guatemala-Tanne {f} (Abies guatemalensis)

Greek fir griechische Tanne {f} (Abies cephalonica)

sacred fir heilige Tanne {f} (Abies religiosa)

East Himalayan fir Himalaya-Tanne {f} (Abies spectabilis)

Syrian fir; Cilician fir kilikische Tanne {f}; zilizische Tanne {f} (Abies cilicica)

Korean fir Korea-Tanne {f} (Abies koreana)

corkbark fir Korktanne {f} (Abies lasiocarpa arizonica)

grand fir; giant fir; Western/lowland white fir; Vancouver fir; Oregon fir Küstentanne {f}; Riesentanne {f} (Abies grandis / Abies excelsior)

Maries' fir Maries-Tanne {f} (Abies mariesii)

Min fir Min-Tanne {f} (Abies recurvata)

Momi fir; Japanese fir Momi-Tanne {f} (Abies firma)

needle fir; Manchurian fir Nadeltanne {f}; mandschurische Tanne {f} (Abies holophylla)

Sicilian fir Nebrodi-Tanne {f} (Abies nebrodensis)

Nikko fir Nikko-Tanne {f} (Abies homolepis)

Nordmann fir; Caucasian fir Nordmanntanne {f}; Kaukasus-Tanne {f} (Abies nordmanniana)

Khinghan fir ostsibirische Tanne {f} (Abies nephrolepis)

Pindrow fir Pindrow-Tanne {f} (Abies pindrow)

Pacific silver fir; red fir; lovely fir; Cascades fir Purpurtanne {f} (Abies amabilis)

Sakhalin fir Sachalin-Tanne {f} (Abies sachalinensis)

Shensi fir Schensi-Tanne {f} (Abies chensiensis)

flaky fir schuppenrindige Tanne {f} (Abies squamata)

Siberian fir sibirische Tanne {f} (Abies sibirica)

Spanish fir spanische Tanne {f} (Abies pinsapo)

Veitch's fir Veitchs Tanne {f} (Abies veitchii)

European silver fir Weißtanne {f}; Silbertanne {f} [ugs.]; Edeltanne {f} [ugs.] (Abies alba)

Delavay's fir Yunnan-Tanne {f}; Delavays Tanne {f}; (Abies delavayi)

Ziyuan fir Ziyuan-Tanne {f} (Abies ziyuanensis)

fir leaf oil Edeltannennadelöl {n}; Oleum pini piceae {n}

fir tree Tannenbaum {m}

fir board; fir joist Tannenbrett {n}

fir boards; fir joists Tannenbretter {pl}

fir sprigs Tannengrün {n} (Tannenzweige) [bot.]

fir green Tannengrün {n} (RAL 6009)

fir wood Tannenholz {n}

fir woods Tannenhölzer {pl}

fir needle Tannennadel {f} [bot.]

fir needles Tannennadeln {pl}

fir forest Tannenwald {m}

fir cone Tannenzapfen {m}; Tannzapfen {m} [Schw.]; Tschurtschen {m} [Ös.] [bot.]

fir cones Tannenzapfen {pl}; Tannzapfen {pl}; Tschurtschen {pl}

fir branch Tannenzweig {m}

fir branches Tannenzweige {pl}

fir clubmoss; firmoss Teufelsklaue {f} (Huperzia / Lycopodium) [bot.]

joint-pine; joint-fir; seaside grape (botanical genus) Meerträubel {n}; Meerwegetritt {m} (Ephedra) (botanische Gattung) [bot.]

Mediterreanean slender joint-fir; slender joint-fir Brüchiges Meerträubel {n}; Zerbrechliches Meerträubchen {n} (Ephedra fragilis)

Chinese joint-fir Chinesisches Meerträubel {n}; Chinesisches Meerträubchen {n} (Ephedra sinica)

sand cherry, sea grape, shrubby horsetail. Gewöhnliches Meerträubel {n}; Gemeines Meerträubel {n}; Zweijähriges Meerträubchen {n} (Ephedra vulgaris / Ephedra distachya)

European joint-fir; large sea grape, Mediterranean sea grape Großes Meerträubel {n}; Großes Meerträubchen {n}; Sizilianisches Meerträubchen {n} (Ephedra major)

green joint-fir; mountain joint-fir; Brigham tea; Green mormon tea Grünes Meerträubel {n}; Grünes Meerträubchen {n}; Grüner Mormonentee {m} (Ephedra viridis)

gray ephedra; Nevada joint-fir; Mormon tea Mormonentee {m} (Ephedra nevadensis / Ephedra antisyphilitica)

Swiss sea grape Schweizer Meerträubel {n}; Schweizerisches Meerträubel {n}; Schweizmeerträubel {n}; Schweizer Meerträubchen {n} (Ephedra distachya subsp. helvetica)

Mongolian ephedra Turkmenisches Meerträubel {n}; Turkmenisches Meerträubchen {n} (Ephedra equisetina / Ephedra nebrodensis)

Oregon pine; Douglas fir Douglasie {f} [bot.]

Oregon pines; Douglas firs Douglasien {pl}

running fir Laufsitz {m}

joint-fir family; ephedra family (botanical family) Meerträubelgewächse {pl} (Ephedraceae) (botanische Familie) [bot.]

thick fir board; fir plank Tannenholzbohle {f}

thick fir boards; fir planks Tannenholzbohlen {pl}

balsam of fir; Canada balsam; Canada turpentine kanadisches Tannenöl {n}; Kanadabalsam {n}

fir Tanne {f} [bot.] [listen]
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2021
Your feedback:
Ad partners


Sprachreisen.org