BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Steuerbescheid {m}; Steuervorschreibung {f} [Ís.] [fin.] [adm.] notice of (tax) assessment; tax assessment notice; tax bill [Br.]

Steuerbescheide {pl}; Steuervorschreibungen {pl} notices of assessment; tax assessment notices; tax bills

Einspruch gegen den Steuerbescheid appeal against the tax assessment

den Steuerbescheid anfechten to challenge the assessment notice