BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Schlussszene {f}; Finale {n} (Theater, Musiktheater, Film) [art] [listen] final scene; finale

Schlussszenen {pl}; Finale {pl} [listen] final scenes; finales