BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Teewagen {m} tea wagon

Teewagen {pl} tea wagons

Teewagen {m} tea trolley

Teewagen {pl} tea trolleys

Servierwagen {m} tea-cart; tea cart

Teewagen {m} tea-cart; tea cart