BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz
All NounsVerbs

 German  English

Mentor {m}; Mentorin {f} mentor [listen]

jdm. als Mentor zur Seite stehen; jdn. betreuen; jdn. beraten {vt} to mentor sb.

als Mentor zur Seite stehend; betreuend; beratend mentoring

als Mentor zur Seite gestanden; betreut; beraten [listen] mentored

jds. Mentor {m}; jds. Ziehvater {m} [Łbtr.] sb.'s mentor

Mentoren {pl}; Ziehvšter {pl} mentors