BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Adressiermaschine {f} addressing machine

Adressiermaschine {f} mailing machine

Adressiermaschine {f} [mach.] addressing machine

Adressiermaschinen {pl} addressing machines