DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

15 results for hov
Tip: Conversion of units

 German  English

"dovezený hovädzí dobytok urč;ený na výkrm" [EU] 'dovezený hovädzí dobytok urč;ený na výkrm'

Slowakisch Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a Kanadou. [EU] In Slovak Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a Kanadou.

Slowakisch Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a USA. [EU] In Slovak Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a USA.

Slowakisch Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č;. [EU] In Slovak Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č;.

Slowakisch Mrazené mäso z hovädzieho dobytka [Nariadenie (ES) č;. [EU] In Slovak Mrazené mäso z hovädzieho dobytka [Nariadenie (ES) č;.

Slowakisch 'Povolenie platné päť; pracovných dní a nepouž;iteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do rež;imu colného skladu v súlade s č;lánkom 4 nariadenia (ES) č;. [EU] In Slovak 'Povolenie platné päť; pracovných dní a nepouž;iteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do rež;imu colného skladu v súlade s č;lánkom 4 nariadenia (ES) č;.

Slowakisch Vykostené, suš;ené hovädzie mäso ; Nariadenie (ES) č;. [EU] In Slovak Vykostené, suš;ené hovädzie mäso ; Nariadenie (ES) č;.

Slowakisch Vysoko kvalitné hovädzie/teľ;acie mäso (Nariadenie (ES) č;. [EU] In Slovak Vysoko kvalitné hovädzie/teľ;acie mäso (Nariadenie (ES) č;.

Slowakisch Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č;. [EU] In Slovak Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č;.

Tschechisch Č;erstvé, chlazené nebo zmrazené hově;zí maso ; Dohoda mezi ES a Kanadou. [EU] In Czech Č;erstvé, chlazené nebo zmrazené hově;zí maso ; Dohoda mezi ES a Kanadou.

Tschechisch Č;erstvé, chlazené nebo zmrazené hově;zí maso ; dohoda mezi ES a USA. [EU] In Czech Č;erstvé, chlazené nebo zmrazené hově;zí maso ; dohoda mezi ES a USA.

Tschechisch Vykostě;né suš;ené hově;zí maso ; smě;rnice (ES) č;. [EU] In Czech Vykostě;né suš;ené hově;zí maso ; smě;rnice (ES) č;.

Tschechisch Vysoce jakostní hově;zí/telecí maso (nař;ízení (ES) č;. [EU] In Czech Vysoce jakostní hově;zí/telecí maso (nařízení (ES) č;.

Tschechisch Zmraž;ené hově;zí maso (nař;ízení (ES) č;. [EU] In Czech Zmraž;ené hově;zí maso (nařízení (ES) č;.

Tschechisch Zmrazené maso hově;zího skotu (nař;ízení (ES) č;. [EU] In Czech Zmrazené maso hově;zího skotu (nařízení (ES) č;.

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2020
Your feedback:
Ad partners


Sprachreisen.org