BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

banal; ganz gewöhnlich; alltäglich; unspektakulär {adj} trivial [listen]

banal; platt; abgedroschen; nichtssagend {adj} [listen] trite; banal; hoary [listen]

banal; unspektakulär {adv} trivially; inconsequentially

banal; platt; fade {adj} [listen] platitudinous; commonplace [listen]

oberflächlich; belanglos; banal; trivial {adj} (Sache) [listen] frivolous (matter)