BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

bluffen {vi} to bluff [listen]

bluffend bluffing

geblufft bluffed

jdn. tšuschen; jdn. bluffen {vt} to bluff sb.

tšuschend; bluffend bluffing

getšuscht; geblufft bluffed