BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

sluttishly; slatternly schlampenhaft; nuttenhaft; nuttig {adv} [pej.]