BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

track-laying machine (railway) Gleisbaumaschine {f} (Bahn)

track-laying machines Gleisbaumaschinen {pl}

track-laying gear; track-laying truck Raupenfahrwerk {n}; Raupenunterwagen {m} [auto]

track-laying gears; track-laying trucks Raupenfahrwerke {pl}; Raupenunterwagen {pl}

tracked vehicle; track-laying vehicle; track-laying craft; crawler-type vehicle; crawler vehicle; crawler; caterpillar ® [listen] Raupenkettenfahrzeug {n}; Raupenfahrzeug {n}; Raupe {f} [ugs.]; Gleiskettenfahrzeug {n}; Kettenfahrzeug {n} [agr.] [auto] [constr.] [mil.]

tracked vehicles; track-laying vehicles; track-laying crafts; crawler-type vehicles; crawler vehicles; crawlers; caterpillars Raupenkettenfahrzeuge {pl}; Raupenfahrzeuge {pl}; Raupen {pl}; Gleiskettenfahrzeuge {pl}; Kettenfahrzeuge {pl}