BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

postnasal; retronasal postnasal; retronasal; hinter der Nase / im Nasenrachen (befindlich) {adj} [anat.]

nasal part/portion of the pharynx; nasopharynx; rhinopharynx; epipharynx; postnasal space; pharyngonasal cavity Nasenrachen {m}; Nasenrachenraum {m} [anat.]