BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

to mumble [listen] knabbern; mummeln {vi}

mumbling knabbernd; mummelnd

mumbled geknabbert; gemummelt

to mumble [listen] vor sich hin murmeln; brummeln {vi}

mumbling murmelnd

mumbled gemurmelt

mumbles murmelt

mumbled murmelte

to mumble [listen] nuscheln; undeutlich sprechen {vi}

mumbling nuschelnd; undeutlich sprechend

mumbled genuschelt; undeutlich gesprochen