BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

mnemonics Mnemotechnik {f}

mnemonic; mnemonic rhyme [listen] Eselsbrücke {f}; Gedächtnishilfe {f}; Merkspruch {m}

mnemonics; mnemonic rhymes Eselsbrücken {pl}; Gedächtnishilfen {pl}; Merksprüche {pl}

mnemonic sentence; mnemotechnic verse; mnemonic [listen] Merksatz {m}

mnemonic sentences; mnemotechnic verses; mnemonics Merksätze {pl}