BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

to guess sth. etw. erraten {vt}

guessing erratend

guessed erraten

he/she guesses er/sie errät

I/he/she guessed ich/er/sie erriet

we/they guessed wir/sie rieten/errieten

he/she has/had guessed er/sie hat/hatte erraten

you'll never guess ... [listen] du errätst nie ...

You guessed/got got it! Du hast's erraten!

It wasn't difficult to guess that / work that out! Das war nicht schwer zu erraten!