BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

deep-fat fryer; deep fryer; fryer; chip pan [Br.] Fritteuse {f} [cook.]

deep-fat fryers; deep fryers; fryers; chip pans Fritteusen {pl}

mesh basket (of a deep fryer) Gitterkorb {m}; Gittereinsatz {m} (einer Fritteuse)

broiler [Br.]; fryer [Am.]; frier [Am.] Masthuhn {n}; Masthähnchen {n}; Broiler {n} [Ostdt.] [agr.]

broilers; fryers; friers Masthühner {pl}; Masthähnchen {pl}; Broiler {pl}