BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

to beseech {besought, beseeched; besought, beseeched} anflehen; beschwören {vt}

beseeching anflehend; beschwörend

besought; beseeched angefleht; beschwört

to beseech {besought, beseeched; besought, beseeched} ersuchen {vt}

beseeching ersuchend

besought; beseeched ersucht