BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

ballerina; ballet-dancer Ballerina {f}

ballerinas; ballet-dancers Ballerinas {pl}; Ballerinen {pl}

dancer; ballerina Tšnzer {m}; Tšnzerin {f}

dancers; ballerinas Tšnzer {pl}; Tšnzerinnen {pl}

He's not much of a dancer. Er ist kein guter Tšnzer.