BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

Haiti Haiti {n} /HT/ (Kfz: /RH/) [geogr.]

Port-au-Prince (capital of Haiti) Port-au-Prince (Hauptstadt von Haiti) [geogr.]

gourde; goud; Haitian gourde Gourde {f}; Haitianische Gourde {f} (Währung von Haiti) [fin.]