DEEn De - En
DeEs Dictionary De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

3 results for dzia
Tip: If you don't have umlaut keys, use: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

 German  Spanish

'napromieniony' oder 'poddany dział;aniu promieniowania jonizują;cego' [EU] "napromieniony" o "poddany dział;aniu promieniowania jonizują;cego"

Polnisch Wspˇlnotowa pomoc ż;ywnościowa - Dział;anie nr .../... lub Krajowa pomoc ż;ywnościowa [EU] En polaco Wspˇlnotowa pomoc ż;ywnościowa - Dział;anie nr .../... lub Krajowa pomoc ż;ywnościowa

Regionalbeihilfeprogramm fŘr Unternehmen in Sonderwirtschaftszonen (Titel in der Originalsprache: Program pomocy regionalnej dla przedsię;biorcˇw prowadzą;cych dział;alność gospodarczą; w specjalnych strefach ekonomicznych). [EU] Programa de ayuda regional para empresas que desarrollan su actividad en zonas econˇmicas especiales.

The example sentences were kindly provided by:
[I] IndustryStock.com, [L] spanisch-lehrbuch.de.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2021
Your feedback:
Ad partners