DEEn De - En
DeEs Dictionary De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

1 result for ovanför
Tip: Switch off/on word suggestions?
-→ Preferences

 German  Spanish

In Nummer 4 werden die Wörter "Hätätilanteisiin tarkoitetut merkit - ", "-Räddningsskyltar", "Ensiapu", "Första hjälpen", "tai", "eller", "Poistumistie", "Nödutgång i denna riktning", "Poistumistie (asetetaan uloskäynnin yläpuolelle)" und "Nödutgång (placeras ovanför utgången)." gestrichen. [EU] En·; el punto 4, se suprimirán los términos «Hätätilanteisiin tarkoitetut merkit , «‐; Räddningsskyltar», «Ensiapu», «Första hjälpen», «tai», «eller», «Poistumistie», «Nödutgång i denna riktning», «Poistumistie (asetetaan uloskäynnin yläpuolelle)» y «Nödutgång (placeras ovanför utgången)».

The example sentences were kindly provided by:
[I] IndustryStock.com, [L] spanisch-lehrbuch.de.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2021
Your feedback:
Ad partners