DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

2 results for skotu
Tip: In most browsers you can just hit the return key instead of clicking on the search button.

 German  English

Tschechisch 'Licence platná po dobu ;ti pracovních dní a nepouž;itelná pro propuš;tění vykostě;ného masa z dospě;lého skotu samč;ího pohlaví do rež;imu uskladň;ování v celním skladu podle č;lánku 4 nař;ízení (ES) č;. [EU] In Czech 'Licence platná po dobu ;ti pracovních dní a nepouž;itelná pro propuš;tění vykostě;ného masa z dospě;lého skotu samč;ího pohlaví do rež;imu uskladň;ování v celním skladu podle č;lánku 4 nař;ízení (ES) č;.

Tschechisch Zmrazené maso hově;zího skotu (nař;ízení (ES) č;. [EU] In Czech Zmrazené maso hově;zího skotu (nařízení (ES) č;.

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2020
Your feedback:
Ad partners


Sprachreisen.org