DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

9 results for nepou
Tip: Conversion of units

 German  English

in tschechisch: Vývozní clo se nepouž;ije [EU] In Czech: Vývozní clo se nepouž;ije

kumulace nepouž;ita Ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen. [EU] kumulace nepouž;ita [3] Complete and delete where necessary. .

Pokud zvyš;uje riziko voda, ;ipojte 'Nikdy nepouž;ívat vodu'). [EU] Pokud zvyš;uje riziko voda, ;ipojte "Nikdy nepouž;ívat vodu").

SK Nebezpeč;nэ pre ;ely/Z ;vodu ochrany ;iel a inй;ho opeľ;ujъceho hmyzu neaplikujte na plodiny v č;ase kvetu/Nepouћ;нvajte, keď; sa v okolн; nachб;dzajъ ;ely/Počas aplikб;cie a (uveď;te č;as) po aplikб;cii ъ;le prikryte alebo presuň;te na inй; miesto/Neaplikujte, keď; sa v okolн; nachб;dzajъ kvitnъ;ce buriny/ Odstrб;ňte buriny pred kvitnutн;m/Neaplikujte pred (uveď;te č;as). [EU] SK Nebezpeč;ný pre ;ely/Z dôvodu ochrany ;iel a iného opeľ;ujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v č;ase kvetu/Nepouž;ívajte, keď; sa v okolí nachádzajú ;ely/Počas aplikácie a (uveďte č;as) po aplikácii úle prikryte alebo presuň;te na iné miesto/Neaplikujte, keď; sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/ Odstráň;te buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte č;as).

SK Z ;vodu ochrany podzemnej vody nepouћ;нvajte tento alebo inэ; prн;pravok obsahujъ;ci (uveď;te ъ;činnъ ;tku alebo skupinu ъ;činnэch ;tok) dlhљ;ie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu). [EU] SK Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepouž;ívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte úč;innú látku alebo skupinu úč;inných látok) dlhš;ie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu).

Slowakisch 'Povolenie platné päť; pracovných dní a nepouž;iteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do rež;imu colného skladu v súlade s č;lánkom 4 nariadenia (ES) č;. [EU] In Slovak 'Povolenie platné päť; pracovných dní a nepouž;iteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do rež;imu colného skladu v súlade s č;lánkom 4 nariadenia (ES) č;.

Tschechisch 'Licence platná po dobu ;ti pracovních dní a nepouž;itelná pro propuš;tění vykostě;ného masa z dospě;lého skotu samč;ího pohlaví do rež;imu uskladň;ování v celním skladu podle č;lánku 4 nař;ízení (ES) č;. [EU] In Czech 'Licence platná po dobu ;ti pracovních dní a nepouž;itelná pro propuš;tění vykostě;ného masa z dospě;lého skotu samč;ího pohlaví do rež;imu uskladň;ování v celním skladu podle č;lánku 4 nař;ízení (ES) č;.

Tschechisch Nepouž;ije se u produktů; pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nař;ízením (ES) č;. [EU] In Czech Nepouž;ije se u produktů; pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nař;ízením (ES) č;.

Tschechisch Nepouž;ije se u produktů; pocházejících z Brazílie v souladu s nař;ízením (ES) č;. [EU] In Czech Nepouž;ije se u produktů; pocházejících z Brazílie v souladu s nař;ízením (ES) č;.

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2020
Your feedback:
Ad partners


Sprachreisen.org