DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

9 results for mäso
Tip: Simple wildcard search: word*

 German  English

auf Slowakisch "spájané alebo formované mäso" und "spájané alebo formované ryby" [EU] in Slovak 'spájané alebo formované mäso' and 'spájané alebo formované ryby'

Slowakisch Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a Kanadou. [EU] In Slovak Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a Kanadou.

Slowakisch Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a USA. [EU] In Slovak Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a USA.

Slowakisch Licencia platná v ... (vydávajúci č;lenský š;tát) / Mäso urč;ené na spracovanie ... [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa preč;iarknite) v ... (presné urč;enie a č;íslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č;. [EU] In Slovak Licencia platná v ... (vydávajúci č;lenský š;tát) / Mäso urč;ené na spracovanie ... [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa preč;iarknite) v ... (presné urč;enie a č;íslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č;.

Slowakisch Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č;. [EU] In Slovak Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č;.

Slowakisch Mrazené mäso z hovädzieho dobytka [Nariadenie (ES) č;. [EU] In Slovak Mrazené mäso z hovädzieho dobytka [Nariadenie (ES) č;.

Slowakisch Vykostené, suš;ené hovädzie mäso ; Nariadenie (ES) č;. [EU] In Slovak Vykostené, suš;ené hovädzie mäso ; Nariadenie (ES) č;.

Slowakisch Vysoko kvalitné hovädzie/teľ;acie mäso (Nariadenie (ES) č;. [EU] In Slovak Vysoko kvalitné hovädzie/teľ;acie mäso (Nariadenie (ES) č;.

Slowakisch Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č;. [EU] In Slovak Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č;.

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2020
Your feedback:
Ad partners


Sprachreisen.org