DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

39 results for alebo
Tip: If you don't have umlaut keys, use: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

 German  English

1898/2005 alebo do polotovaru podľ;a č;lánku 10 Bei Zwischenerzeugnissen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii werden die Worte' gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 "durch die Worte' über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii" ersetzt. [EU] 1898/2005 alebo do polotovaru podľ;a č;lánku 10 [1] For intermediate products as referred to in Article 4(1)(b)(ii), 'or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10' is replaced by 'via an intermediate product as referred to in Article 4(1)(b)(ii)'

1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľ;a č;lánku 10 Bei Zwischenerzeugnissen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii werden die Worte "gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10" durch die Worte "über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii" ersetzt. [EU] 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľ;a č;lánku 10 [1] For intermediate products as referred to in Article 4(1)(b)(ii), 'or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10' is replaced by 'via an intermediate product as referred to in Article 4(1)(b)(ii)'.

429/90' alebo 'koncentrované maslo na varenie a peč;enie - nariadenie (EHS) č;.429/90' [EU] 429/90" alebo "koncentrované maslo na varenie a peč;enie - nariadenie (EHS) č;. 429/90" "Voiöljy ruoanlaittoon ja leivontaan - asetus (ETY) N:o.

auf Slowakisch "spájané alebo formované mäso" und "spájané alebo formované ryby" [EU] in Slovak 'spájané alebo formované mäso' and 'spájané alebo formované ryby'

In slowakisch: Na použ;itie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s č;lánkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č;. [EU] In Slovak: Na použ;itie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s č;lánkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č;.

in slowakisch: ryž;a Basmati s kódom KN 10062017 alebo 10062098 dováž;aná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č;. [EU] In Slovak: ryž;a Basmati s kódom KN 10062017 alebo 10062098 dováž;aná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č;.

Musн; sa uviesť; nebezpeč;enstvo moћ;nej otravy (primб;rnej alebo sekundб;rnej) antikoagulantami a protilб;tky. [EU] Musí sa uviesť; nebezpeč;enstvo mož;nej otravy (primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky.

Nehб;dћte ich do odpadovэ;ch ;dob alebo na smetisko. [EU] Nehádž;te ich do odpadových nádob alebo na smetisko.

Pri pož;ití, pri styku s kož;ou alebo pri vdýchnutí môž;e spôsobiť; smrť; [EU] Toxický pri pož;ití a pri styku s kož;ou

Pri styku s kož;ou alebo pri vdýchnutí môž;e spôsobiť; smrť; [EU] Pri styku s kož;ou alebo pri vdýchnutí môž;e spôsobiť; smrť; SL Smrtno v stiku s kož;o ali pri vdihavanju FI Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä SV

SK Na zabrб;nenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo inэ; prн;pravok obsahujъ;ci (uveď;te ъ;činnъ ;tku alebo skupinu ;tok) dlhљ;ie ako (upresnite poč;et aplikб;ciн alebo č;asovэ ъ;sek). [EU] SK Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte úč;innú látku alebo skupinu látok) dlhš;ie ako (upresnite poč;et aplikácií alebo č;asový úsek).

SK Nebezpeč;nэ pre ;ely/Z ;vodu ochrany ;iel a inй;ho opeľ;ujъceho hmyzu neaplikujte na plodiny v č;ase kvetu/Nepouћ;нvajte, keď; sa v okolн; nachб;dzajъ ;ely/Počas aplikб;cie a (uveď;te č;as) po aplikб;cii ъ;le prikryte alebo presuň;te na inй; miesto/Neaplikujte, keď; sa v okolн; nachб;dzajъ kvitnъ;ce buriny/ Odstrб;ňte buriny pred kvitnutн;m/Neaplikujte pred (uveď;te č;as). [EU] SK Nebezpeč;ný pre ;ely/Z dôvodu ochrany ;iel a iného opeľ;ujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v č;ase kvetu/Nepouž;ívajte, keď; sa v okolí nachádzajú ;ely/Počas aplikácie a (uveďte č;as) po aplikácii úle prikryte alebo presuň;te na iné miesto/Neaplikujte, keď; sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/ Odstráň;te buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte č;as).

SK Nezneč;isťujte vodu prн;pravkom alebo jeho obalom (Neč;istite aplikač;nй zariadenie v blн;zkosti povrchovэ;ch ;d/Zabrбňte kontaminб;cii prostrednн;ctvom odtokovэ;ch kanб;lov z poľ;nohospodбrskych dvorov a vozoviek). [EU] SK Nezneč;isťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikač;né zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráň;te kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľ;nohospodárskych dvorov a vozoviek).

SK Výstup z ... podlieha obmedzeniam alebo platbám podľ;a nariadenia/smernice/rozhodnutia č; .... [EU] SK Výstup z ...podlieha obmedzeniam alebo platbám podľ;a nariadenia/smernice/rozhodnutia č; ....

SK Z ;vodu ochrany podzemnej vody nepouћ;нvajte tento alebo inэ; prн;pravok obsahujъ;ci (uveď;te ъ;činnъ ;tku alebo skupinu ъ;činnэch ;tok) dlhљ;ie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu). [EU] SK Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepouž;ívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte úč;innú látku alebo skupinu úč;inných látok) dlhš;ie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu).

SK Z ;vodu ochrany podzemnej vody/vodnэ;ch organizmov neaplikujte na (upresnite typ ;dy alebo situб;ciu) ;du. [EU] SK Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) pôdu.

Slovakisch Intervenč;né produkty v drž;be ... (názov a adresa platobnej alebo intervenč;nej agentúry), urč;ené na skladovanie v ... (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). [EU] In Slovak Intervenč;né produkty v drž;be ... (názov a adresa platobnej alebo intervenč;nej agentúry), urč;ené na skladovanie v ... (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania).

Slowakisch Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a Kanadou. [EU] In Slovak Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a Kanadou.

Slowakisch Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a USA. [EU] In Slovak Č;erstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso - Dohoda medzi ES a USA.

Slowakisch "[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovaž;uje za 'nad rámec kvóty' na vývoz bez náhrady." [EU] In Slovak "[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovaž;uje za 'nad rámec kvóty' na vývoz bez náhrady."

More results >>>

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2020
Your feedback:
Ad partners


Sprachreisen.org