DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

9 results for JS
Tip: You may adjust several search options.

 German  English

[Dobeles pilsē;tas Domes priekš;sēdētājs] [EU] (Dobeles pilsē;tas Domes priekš;sēdētājs)

Eksportē;tājs izstrā;dājumiem, kuri ietverti š;ajā dokumentā; (muitas pilnvara Nr. ... Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. [EU] Eksportē;tājs izstrā;dājumiem, kuri ietverti š;ajā dokumentā; (muitas pilnvara Nr. ... [1] When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space.

Eksportē;tājs produktiem, kuri ietverti š;ajā dokumentā; (muitas pilnvara Nr. ... Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. [EU] Eksportē;tājs produktiem, kuri ietverti š;ajā dokumentā; (muitas pilnvara Nr. ... [15] When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space.

Eksportē;tājs produktiem, kuri ietverti š;ajā dokumentā; (muitas vai kompetentu valsts iestā;žu pilnvara Nr. ... (1)), deklarē;, ka, izņ;emot tur, kur ir citā;di skaidri noteikts, š;iem produktiem ir priekš;rocību izcelsme no ... (2). [EU] A jelen okmányban szereplő; áruk exportő;re (vámfelhatalmazási szám: ... (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ...) kijelentem, hogy eltérő; jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak (2).

Herr Dainis TURLAIS, ;gas domes Droš;ības, ;rtības un korupcijas novē;ršanas jautā;jumu komitejas priekš;sēdētājs [EU] Mr Dainis TURLAIS, ;gas domes Droš;ības, ;rtības un korupcijas novē;ršanas jautā;jumu komitejas priekš;sēdētājs

Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067 [EU] Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067 All species

Š;iame dokumente ;vardintų prekių; eksportuotojas (muitinė;s arba kompetentingos vyriausybinė;s institucijos liudijimo Nr. ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinė;s kilmė;s prekė;s. [EU] Eksportē;tājs produktiem, kuri ietverti š;ajā dokumentā; (muitas vai kompetentu valsts iestā;žu pilnvara Nr. ... (1)), deklarē;, ka, izņ;emot tur, kur ir citā;di skaidri noteikts, š;iem produktiem ir priekš;rocību izcelsme no ... (2).

[Siguldas novada domes priekš;sēdētājs] [EU] (Siguldas novada domes priekš;sēdētājs)

To produktu eksportē;tājs, kuri ietverti š;ajā dokumentā; (muitas atļ;auja Nr. ... Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. [EU] To produktu eksportē;tājs, kuri ietverti š;ajā dokumentā; (muitas atļ;auja Nr. ... [1] When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be enter in this space.

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2019
Your feedback:
Ad partners


Sprachreise mit Sprachdirekt
Sprachreisen.org