DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

36 results for Dat
Tip: Search for more words (boolean OR): word1, word2

 German  English

Antwortschreiben der belgischen Behörden vom 19. Oktober 2006, S. 6: "Dit belet niet at de gedelegeerd bestuurder van een bedrijf dat voor 100 % gehouden wordt door een lokale overheid ook oog heeft voor de maatschappelijke en sociale rol die de vismijn van Oostende binnen de regio kan vervullen en die de Stad anno 2001 heeft gemotiveerd om niet radicaal tot sluiting over te gaan." [EU] Answer of the Belgian authorities of 19 October 2006, p. 6: 'Dit belet niet dat de gedelegeerd bestuurder van een bedrijf dat voor 100 % gehouden wordt door een lokale overheid ook oog heeft voor de maatschappelijke en sociale rol die de vismijn van Oostende binnen de regio kan vervullen en die de Stad anno 2001 heeft gemotiveerd om niet radicaal tot sluiting over te gaan.'

Bestätigungsmeldung als Antwort auf Meldungen DAT, DEL oder COR [EU] Acknowledgement operation to reply to DAT, DEL or COR operation

Das Element OPS muss eines der Subelemente DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP enthalten [EU] OPS element must contain one of the sub-elements DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP

Das Element OPS muss eines der Subelemente DAT, RET, DEL, COR, QUE, SDP enthalten [EU] OPS element must contain one of the sub-elements DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

Das Unternehmen General Motors erwarb von der insolventen Gesellschaft DMC einige Elemente (die Marke sowie manche Produktionsbetriebe in Asien) und fasste sie im Rahmen einer neuen abhängigen Gesellschaft GM DAT (General Motors Daewoo Auto & Technology) zusammen. Die FSO war hiervon nicht betroffen. [EU] Some parts (notably the brand name and some Asian production plants) of the bankrupt DMC, but not FSO, were acquired by General Motors and harboured in a new subsidiary called GM DAT, which stands for General Motors Daewoo Auto & Technology.

Dat El-Emad 2, Ground Floor, P.O. Box 91171, Tripolis [EU] Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli .

Der damals geltende Lizenzvertrag mit der GM DAT für die Produktion des Modells Lanos endete am. [EU] The then existing licence agreement with GM DAT for the production of the Lanos expires [...].

Eine derartige Wettbewerbsverzerrung kann schon eingetreten sein, als die FSO einen Lizenzvertrag mit der Gesellschaft GM DAT über die Produktion des Modells abgeschlossen hat. [EU] This kind of distortion may have already taken place when FSO was awarded the [...] licence agreement by GM DAT.

Feld 1.005: Date of Transaction (DAT) [EU] Field 1.005: Date of Transaction (DAT)

Feld 13.999: Image data (DAT) [EU] Field 13.999: Image data (DAT)

Feld Dat./Uhrz. Ank. erst. [EU] Box Date/time arr. first place cust.

Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. ... dat is afgegeven op ... [EU] Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. ... dat is afgegeven op ...

Im 2006 haben die Gesellschaften FSO und UkrAvto mit der GM DAT einen Vertrag [...] über die Produktion und [...] des Modells [...] (Chevrolet Aveo) abgeschlossen. [EU] In [...] 2006, FSO and UkrAvto concluded a [...] agreement with GM DAT for the production and [...] of the [...] model (Chevrolet Aveo).

Im 2006 unterzeichneten die Gesellschaft FSO und ihr Aktionär, die Gesellschaft UkrAvto, mit der GM DAT ein Protokoll über Vereinbarungen zur Produktion eines neuen Modells in der FSO. [EU] In [...] 2006, FSO and its shareholder UkrAvto signed a Memorandum of Understanding with GM DAT for the production of a new model at FSO.

In Anbetracht dessen, dass die organisatorische und finanzielle Umstrukturierung bereits durchgeführt wurden, und auch in Anbetracht der Unterstützung des neuen Aktionärs und des Vertrags, der mit der GM DAT im [...] 2006 zur Produktion des Modells [...] unterzeichnet wurde, kommt die Kommission jedoch zu dem Schluss, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Umstrukturierungsplan die FSO in die Lage versetzen wird, eine langfristige Rentabilität wiederzuerlangen. [EU] However, in view of the operational and financial restructuring already achieved, the support of the new shareholder, and the [...] agreement signed with GM DAT in [...] 2006 for production of the [...], the Commission considers that there is a sufficient probability that the restructuring plan will allow FSO to restore its long-term viability.

Jaarrekening AGVO 2005, S. 26 (verslag van de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders over de waardering van de aandelen in EVO): "Tenslotte is het niet onbelangrijk dat in deze fase de engagementen van de Stad Oostende een wezenlijke buffer vormen om op verantwoorde wijze een waardering in going concern toe te passen zodat de waardering zoals beschreven in art. 66§2 mag aangehouden worden en niet naar een waardering in discontinuïteit moet overgegangen worden." [EU] Jaarrekening AGVO 2005, p. 26 (verslag van de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders over de waardering van de aandelen in EVO): 'Tenslotte is het niet onbelangrijk dat in deze fase de engagementen van de Stad Oostende een wezenlijke buffer vormen om op verantwoorde wijze een waardering in going concern toe te passen zodat de waardering zoals beschreven in art. 66§2 mag aangehouden worden en niet naar een waardering in discontinuïteit moet overgegangen worden.'

Niederländisch Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan ... EUR/ton netto (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutie) [EU] In Dutch Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan ... EUR/ton netto (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutie)

Niederländisch "Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder." [EU] In Dutch "Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder."

Niederländisch: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. ... dat is afgegeven op ... [EU] In Dutch: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. ... dat is afgegeven op ...

Niederländisch overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005 [EU] In Dutch overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

More results >>>

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2019
Your feedback:
Ad partners


Sprachreise mit Sprachdirekt
Sprachreisen.org