DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

17 results for 'Povolenie
Tip: In most browsers you can just hit the return key instead of clicking on the search button.

 German  English

Povolenie na prechodný pobyt (befristete Aufenthaltserlaubnis) [EU] Povolenie na prechodný pobyt (temporary residence permit)

Povolenie na trvalý pobyt (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) [EU] Povolenie na trvalý pobyt (permanent residence permit)

Slowakisch Dodatoč;né povolenie, č;lánok 10 ods. [EU] In Slovak Dodatoč;né povolenie, č;lánok 10 ods.

Slowakisch Dodatoč;né povolenie, č;lánok 6 nariadenia (ES) č;. [EU] In Slovak Dodatoč;né povolenie, č;lánok 6 nariadenia (ES) č;.

Slowakisch Dodatoč;né povolenie, č;lánok 6 nariadenia (ES) č;. [EU] In Slovakian Dodatoč;né povolenie, č;lánok 6 nariadenia (ES) č;.

Slowakisch Náhrada je platná pre ton (množ;stvo, pre ktoré bolo vydané povolenie). [EU] In Slovak Náhrada je platná pre [...] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

Slowakisch Náhrada platná pre maximálne ... (množ;stvo, pre ktoré je povolenie vydané) [EU] In Slovak Náhrada platná pre maximálne ... (množstvo, pre ktoré je povolenie vydané)

Slowakisch Náhrada platná pre maximálne ... ton netto (množ;stvo, na ktoré sa povolenie vydáva) [EU] In Slovak Náhrada platná pre maximálne ... ton netto (množstvo, na ktoré sa povolenie vydáva)

Slowakisch Povolenie platné od ... (dátum zač;iatku platnosti) [EU] In Slovak Povolenie platné od ... (dátum zač;iatku platnosti)

Slowakisch 'Povolenie platné päť; pracovných dní a nepouž;iteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do rež;imu colného skladu v súlade s č;lánkom 4 nariadenia (ES) č;. [EU] In Slovak 'Povolenie platné päť; pracovných dní a nepouž;iteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do rež;imu colného skladu v súlade s č;lánkom 4 nariadenia (ES) č;.

Slowakisch Povolenie s vopred stanovenou náhradou vo výš;ke ... EUR/t netto [EU] In Slovak Povolenie s vopred stanovenou náhradou vo výš;ke ... EUR/t netto

Slowakisch povolenie vydané a platné len pre š;tvrťrok od 1. [EU] In Slovak povolenie vydané a platné len pre š;tvrťrok od 1.

Slowakisch povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č;. [EU] In Slovak povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č;.

Slowakisch Vývoz, ktorý bude predmetom dodatoč;nej ž;iadosti o vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady (systém B) [EU] In Slovak Vývoz, ktorý bude predmetom dodatoč;nej ž;iadosti o vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady (systém B)

Slowakisch Vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady pre ... kilogramov produktov uvedených v kolónke 16, vo výš;ke ... EUR/t netto [EU] In Slovak Vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady pre ... kilogramov produktov uvedených v kolónke 16, vo výš;ke ... EUR/t netto

Slowakisch ž;iadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č;. [EU] In Slovak ž;iadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č;.

Slowakisch Ž;iadosť o vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady v súlade s č;lánkom 6 nariadenia (ES) č;. [EU] In Slovak Ž;iadosť o vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady v súlade s č;lánkom 6 nariadenia (ES) č;.

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2020
Your feedback:
Ad partners


Sprachreisen.org