BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Assemblieren {n}; Assemblierung {f} [comp.] assembling [listen]

etw. assemblieren; in Maschinenkode übersetzen {vt} [comp.] to assemble sth.

assemblierend assembling [listen]

assembliert assembled [listen]