BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Warze {f} [med.] wart; verruca [listen]

Warzen {pl} warts; verrucae

Papille {f}; Papilla {f}; Warze {f} [anat.] papilla; nipple-shaped elevation/eminence

Papillen {pl}; Warzen {pl} papillae; nipple-shaped elevation/eminences

Analpapille {f} anal papilla

(Führungs-) Warze {f} (eines Geschosses) stud [listen]