BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

höllisch; krass {adj}; Wahnsinns... [ugs.] [listen] hellacious [Am.] [coll.]

Wahnsinns-; Mords-; toll {adj}; irre {adj} [listen] rip-roaring {adj} [coll.] [only before nouns]