BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Nova {f} (Helligkeitsausbruch in einem Doppelsternsystem) [astron.] nova (bright outburst of light in a binary star system)

Novae {pl}; Novä {pl} novae: novas

Röntgennova {f}; Röntgen-Nova {f} [astron.] soft X-ray transient /SXT/

Zwergnova {f} (mehrfache Helligkeitsausbrüche in einem Doppelsternsystem) [astron.] dwarf nova (repeated bright outbursts of light in a binary star system)

Zwergnovae {pl}; Zwergnovä {pl} dwarf novae; dwarf novas