BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Kugel {f} [Dt.]; Nuss {f} [Ös.]; Zapfen {m} [Ös.]; Vorschlag [Schw.] (Teilstück vom Rind/Kalb/Schwein/Lamm) [cook.] [listen] [listen] [listen] thick flank [Br.]; knuckle [Am.] (beef/veal/pork/lamb cut) [listen]

Kugel schier; Nuss entvliest [Ös.] lean knuckle

flache Kugel/Nuss [Ös.] flat muscle of thick flank

Kugelrose; Nussrose; runde Nuss [Ös.] round of thick flank

Kugeldeckel {f}; Nussdeckel {m} [Ös.] cap of thick flank