BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

‹bereinstimmung {f}; Kongruenz {f} [geh.] [listen] coincidence; congruence; congruity [listen]

die ‹bereinstimmung der Interessen bei den beiden Partnern the coincidence/congruence of interests between the two partners

Deckungsgleichheit {f}; Kongruenz {f} [math.] congruency; congruence