BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

zusammenbacken; Klumpen bilden {v} to cake; to agglomerate [listen]

zusammenbackend; Klumpen bildend caking; agglomerating

zusammengebacken; Klumpen gebildet caked; agglomerated

klumpen; klumpig werden; gerinnen {vi} to lump; to curdle

klumpend; klumpig werdend; gerinnend lumping; curdling

geklumpt; klumpig geworden; geronnen lumped; curdled

klumpt lumps; curdles [listen]

klumpte lumped; curdled

Klumpen {m}; Kloß {m}; Stück {n} [listen] lump [listen]

Klumpen {pl} lumps [listen]

Klumpen bilden to lump

Klumpen {m}; großer Brocken {m} chunk [listen]

Klumpen {pl}; große Brocken {pl} chunks

klumpen; klumpig werden {vi} to clot

klumpend; klumpig werdend clotting

geklumpt; klumpig geworden clotted

Klumpen {m} hunch [listen]

Klumpen {m}; Agglutination {f} [med.] agglutination

Klumpen {m} clot

Klumpen {pl} clots

Klumpen {m}; Batzen {m} clump; glob

Klumpen {pl} clumps; globs

Klumpen {m} dollop

Klumpen {m} gob

Klumpen {pl} gobs

Klumpen {m} nugget

Klumpen bilden {vi} (Papierherstellung) to clot (papermaking)

in Klumpen {adv} chunkily

Scholle {f}; Klumpen {m} clod

Schollen {pl}; Klumpen {pl} clods