BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Kettensteg {m}; Stift {m}; Zapfen {m}; Stehbolzen {m} [listen] stud [listen]

Kettenstege {pl}; Stifte {pl}; Zapfen {pl}; Stehbolzen {pl} studs