BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Graukohl {m}; Grausenf {m} (Hirschfeldia incana) [bot.] shortpod mustard, hoary mustard; Mediterranean mustard; buchanweed