BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

anmaßend; vermessen {adj} presumptuous; assumptive

ein anmaßender (Gesprächs-)Ton an assumptive tone of speech