BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Blechkantenhobelmaschine {f}; Blechkantensäummaschine {f}; Blechsäummaschine {f} [techn.] plate edge planing machine; edger

Blechkantenhobelmaschinen {pl}; Blechkantensäummaschinen {pl}; Blechsäummaschinen {pl} plate edge planing machines; edgers