BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Muscheln {pl}; Pelecypoda {pl} [frühere Bezeichnung]; Lamellibranchier {pl} [frühere Bezeichnung]; Lamellibranchiata {pl} [frühere Bezeichnung] (Bivalvia) (zoologische Klasse) [zool.] bibalve shells; bivalves; pelecypods [former name]; lamellibranches [former name] (zoological class)

Schloss {n} (u.a. Bivalvia) [listen] hinge (palaeontology); yoke (of a friction prop) [listen] [listen]