BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Betonglättpatsche {f}; Betonglätter {m}; Betonpatsche {f}; Betonabzieher {m} [constr.] concrete bull float; bull float

Betonglättpatschen {pl}; Betonglätter {pl}; Betonpatschen {pl}; Betonabzieher {pl} concrete bull floats; bull floats