BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

‹berschneidung {f} overlap; overlapping [listen]

‹berschneidungen {pl} overlaps; overlappings

‹berschneidung {f}; Kreuzung {f} [listen] intersection; cross-over; crossover [listen]

‹berschneidungen {pl}; Kreuzungen {pl} intersections; cross-overs; crossovers