BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

to glamorize; to glamourize; to glamorise [Br.]; to glamourise [Br.] verherrlichen {vt}

glamorizing; glamourizing; glamorising; glamourising verherrlichend

glamorized; glamourized; glamorised; glamourised verherrlicht

glamorizes; glamourizes; glamorises; glamourises verherrlicht

glamorized; glamourized; glamorised; glamourised verherrlichte